DİJİTAL HİKAYE ANLATICILIĞININ EĞİTİMDE KULLANIMI

DİJİTAL HİKAYE ANLATICILIĞININ EĞİTİMDE KULLANIMI

Dijital hikâye anlatıcılığı, eğitim teknolojileri alanında daha fazla kullanılarak dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle beceri temelli eğitimin giderek daha yaygın şekilde kabul edilmesi, dijital hikâye anlatıcılığını aktif öğrenme tekniklerinden biri haline getiriyor. Bunun en önemli nedeni, dijital yerlilerin yazılı metinleri sıkıcı bulmaları, bunun yerine bilgi edinmek için dijital ortamdaki resim, ses, animasyon ve video gibi çoklu ortam materyallerini tercih etmeleri. Çünkü bu materyaller bilgiye ulaşmada hızı, görselliği ve eğlenceyi artırırken aynı zamanda öğrencinin bireysel beceri ve yetenek, bakış açısına göre yeni materyaller oluşturmada yaratıcı olmaları yönünde fırsat sağlıyor.

Dijital hikâye anlatıcılığı, en temel anlamda anlatıbilim alanına ait bir etkinlik. Kendini ifade etmenin bu arkaik ‘mitsel çekiciliği’, en eski yaşamsal pratik olan öyküleştirme ile yeni teknolojik olanakları bir araya getiriyor. Bir anlatı iki temel parçaya sahip; anlatıcı ve dinleyici topluluk.

Eski hikâye anlatıcılığı, anlatıcı ve dinleyicinin zamansal ve mekânsal biraradalığını gerektirirken dijital hikâye anlatıcılığında bu türden bir zamansal ve mekânsal zorunluluk yok. Bu durum, dijital hikâye anlatıcılığına küçük grup paydaşlarından küresel ölçeğe kadar artabilir bir paydaş kitlesi sağlıyor. Bu da bir anlatı türü olarak dijital hikâye anlatıcılığına hem öğreten hem de öğrenen açısından kendini ifade etmenin sınırsız teknolojik olanakları değerlendirmesi için motive ediyor.

Öğreticinin, bu motivasyonu dersin yapılandırma sürecine taşınması çok önemli. Buradaki başat rol öğreticiye düşüyor. Öğretici, dersin yapılandırma sürecine ilişkin sorumluluğu öğrencileriyle paylaşabilmeli. Öğrenci ders içeriğine ilişkin öyküsünü teknolojik olanakları kullanarak video filmi haline getirdiğinde ve bunu sadece kendi sınıfındaki arkadaşlarıyla olduğu kadar sosyal medya teknolojilerini kullanarak dijital ortamdaki tüm eğitim portallarında paylaşabilir.

Dijital öykü anlatıcılığının kazandırdığı pek çok beceri yanında gerektirdiği bazı okuryazarlıklar da var. “Bir İfade Aracı Olarak Dijital Öykü Anlatımı” adlı makalesinde Robin, bu temel için gerekli okuryazarlıkları şöyle sıralanmaktadır (Robin, 2008: 224, Akt. Küngeri, 2016):

 • Dijital okuryazarlık: Sürekli genişleyen bir toplulukla iletişim kurma, konuları tartışma, bilgi toplama ve yardım arama becerisi
 • Küresel okuryazarlık: Mesajları, küresel perspektiften okuma, yorumlama, yanıt verme ve bağlamına oturtma kapasitesi
 • Teknoloji okuryazarlığı: Bilgisayar ve diğer teknolojileri öğrenmeyi, üretkenliği ve performansı geliştirmek için kullanabilme becerisi
 • Görsel okuryazarlık: Görsel imgeler yoluyla anlama, üretme ve iletişim kurma becerisi
 • Enformasyon okuryazarlığı: Enformasyonu bulma, değerlendirme ve sentezleme becerisi

Küngerü, Robin’in becerileri şöyle sıraladığını belirtmektedir:

 • Araştırma Becerisi: Hikâyeyi belgelemek, uygun enformasyonu bulmak ve analiz etmek
 • Yazma Becerisi: Bakış açısını oluşturmak ve senaryoyu geliştirmek
 • Organizasyon Becerisi: Projenin kapsamını ve kullanılan malzemeyi ve organizasyonu tamamlamak için gereken zamanı yönetmek
 • Teknoloji Becerisi: Dijital kameralar, tarayıcılar, mikrofonlar, multimedya yazılımları gibi çeşitli araçları kullanmayı öğrenmek
 • Sunum Becerisi: İzleyiciye hikâyeyi en iyi nasıl sunacağına karar vermek
 • Mülakat Becerisi: Mülakat yapılacak kaynakları bulmak ve sorulacak soruları belirlemek
 • Kişilerarası Beceri: Grup içinde çalışmak ve grup üyelerinin bireysel rollerine karar vermek
 • Sorun-Çözme Becerisi: Projenin bütün aşamalarındaki sorunların üstesinden gelmeyi ve karar vermeyi öğrenmek
 • Değerlendirme Becerisi: Kendisinin ve diğerlerinin çalışmalarını eleştirebilecek uzmanlığı kazanmak. (Robin, 2008b, Akt. Küngerü, 2016)

Öğrenene sunduğu bütün bu olanaklar açısından dijital öykü anlatıcılığı, “herkesin bir öyküsü vardır” sözünü bir anlamda “her öğrenin bir öyküsü vardır”a çeviriyor.

Şehriban GÖZCÜ

 

 

YARARLANILAN KAYNAK

Ayhan KÜNGERÜ (2016). Bir İfade Aracı Olarak Dijital Öykü Anlatımı, Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 1(2) 41

 

NOT: Aşağıdaki linkler bu yazının oluşturma sürecinde başvurulan kaynaklardan bazıları. Konuyla ilgili daha çok şey okumak isteyenler için yararlı olabilir.

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/sinan.kaya/131033/Mobilde%20G%C3%B6rsel%20Hikaye%20Anlat%C4%B1m%C4%B1.pdf

http://www.egitimdeteknoloji.com/her-derste-dijital-hikaye-anlatsak/http://www.egitimdeteknoloji.com/her-derste-dijital-hikaye-anlatsak/http://www.egitimdeteknoloji.com/her-derste-dijital-hikaye-anlatsak/http://www.egitimdeteknoloji.com/her-derste-dijital-hikaye-anlatsak/

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285589https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285589https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285589

https://www.egitimpedia.com/sinifta-hikaye-anlaticiligi-neden-onemli/https://www.egitimpedia.com/sinifta-hikaye-anlaticiligi-neden-onemli/

https://dijitalhikaye.org/nedir/

https://ekitap.alternatifbilisim.org/pdf/dijital-hikaye-anlatimi.pdf

 

Paylaş

Bir Yorum Yazın