İLKELERİMİZ

BİLİMSEL ETİK

Educamy.net sitesinde yer verilen her yazı özgündür. Başka yerde yayınlanmış yazılara sitede yer verilmez. Yabancı dillerdeki yazılar, doğrudan çeviri olarak siteye konmaz. Bunlar, yazarlarımız tarafından okunup özetlendikten sonra sitede yer alır.

Diğer yazarların yayın ya da görüşlerinden yararlanılan ya da bunlara atıf yapılan yayınlarda bu kaynaklar metin altlarında belirtilir.

DOĞRULUK

Educamy.net sitesinde doğruluğu ve gerçekliği kesinleşmiş bilgi, durum ve olaylarla ilgili yazılara yer verilir. Buna rağmen sitede yer verilen yazılarda yapılan herhangi bir yanlış varsa bunlar hızla düzeltilir. Yanlışlıklardan doğabilecek tekzip hakları her zaman saklı tutulur.

TARAFSIZLIK

Educamy.net tarafsız bir yayın organıdır. Hiçbir siyasi, ekonomik ya da toplumsal güç ve görüşün etkisinde kalmadan yayın yapar.

Educamy.net sitesinde herhangi bir görüş, inanç ya da eğilimin propagandası yapılamaz.

Sitenin yayınlarındaki amaç, eleştirel ve tarafsız bir bakış açısıyla ülkemizin eğitim sistemini iyiye götürebilmektir.

EŞİTLİK

Educamy.net’e göre tüm insanlar eşittir. Bu nedenle Educamy.net sitesinde yer verilen yazılarda cinsiyet, dil, din, ırk, yetenek, sosyoekonomik ve sosyokültürel düzey vb. açılardan ayrımcılık yapılamaz, bunlardan herhangi biri eleştirilemez ya da ön plana çıkarılmaz.

SAYGI

Educamy.net, “insan haklarına ve onuruna saygı” ilkesini benimser. Bu nedenle sitede yer verilen yayınlarda eleştiri adı altında herhangi bir kurum, kuruluş, topluluk, kitle ya da kişiyi küçük düşürecek ifadeler bulunamaz, bunlardan herhangi birinin düşünce, ifade, yaşantı ve vicdan özgürlüğünü aşağılayacak, sınırlayacak ya da olumsuz etkileyebilecek söylemler bulunamaz.

SORUMLULUK

Educamy.net, toplumsal barış ve kültürel çeşitliliği benimser. Bu nedenle sitede yer verilen yazılarda herhangi bir kişi, kitle, topluluk, kuruluş, düşünce ya da inanca karşı öfke, nefret vb. oluşturacak söylemlere yer verilemez.

Educamy.net sitesinde yer verilen yazılarda şiddet ve zorbalık övülemez, bunlara yönlendiren söylemler bulunamaz. Suçu öven ya da insanları suç işlemeye yönlendiren ya da bu tür yayınları tanıtan yazılar sitede yer alamaz.

Çocukların ya da yetişkinlerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek yazılara sitede yer verilmez.

Educamy.net, Türkçemizin doğru kullanılmasını bir sorumluluk olarak görür. Bu nedenle yayınlarında dilimizi doğru, akıcı ve mümkün olduğunca yabancı sözcüklerden arınık biçimde kullanmaya özen gösterir.

İŞLEVSELLİK

Educamy.net sitesinde yer verilen yazıların işlevsel olması esastır. Sitede yayınlanan yazıların bireysel ya da toplumsal gelişime katkıda bulunması amaçlanır.

ÇOK SESLİLİK

Educamy.net düşünce, ifade, yaşantı ve vicdan özgürlüğünü temel alır. Bu nedenle farklı düşüncelere sahip yazarların yazılarına da sitede yer verilerek demokratik bir tartışma platformu oluşturmak amaçlanır.

Çok seslilik kapsamında okuyucularımızın yukarıda belirtilen yayın ilkelerine uyan yazılarına sitede yer verilebilir.

Paylaş